Missioon

Projekti eesmärkideks on populariseerida põhikooli õpilaste hulgas teadust ning äratada neis insenertehnilist ning reaalteaduslikku huvi. Arendada meeskonnatöö oskusi ning avaliku esinemise kogemust. Ürituste käigus esitatud probleemülesanne loob eelduse teoreetiliste teadmiste rakendamiseks läbi praktilise tegevuse. Kui õpilastele luua võimalus teoreetiliste teadmiste rakendamiseks juba õpingute algtasemel, siis genereerib praktiline tegevus ka huvi uute teoreetiliste teadmiste vastu. Uute praktiliste õppemeetodite rakendamise kaudu suurendatakse õpilaste õpimotivatsiooni, mis loob eelduse parandada õppeedukust ning ennetada õpilaste koolist väljalangevust.